Cyfeillion y Cyngor Llyfrau

Y Cyfaill


Dathlu Gwaith Alun Lewis

Un o uchafbwyntiau'r flwyddyn ddiwethaf i Gyfeillion y Cyngor Llyfrau oedd y cyfarfod blynyddol llwyddiannus a gynhaliwyd yn Aberdâr.

Yn y cyfarfod, bu'r Athro M. Wynn Thomas yn sgwrsio gyda'r Dr John Pikoulis, y prif arbenigwr ar waith y bardd a'r llenor Alun Lewis, a aned yng Nghwmaman, Cwm Cynon.

Cafwyd orig hwyliog yn eu cwmni yn olrhain bywyd Alun Lewis yn yr ardal a'i brofiadau yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac fel y mae'n cael ei gydnabod bellach fel un o'r llenorion craffaf a fu'n ysgrifennu am y profiadau erchyll ac ysgytwol a ddaeth i ran cymaint o'i gyfoedion.

M. Wynn Thomas a Dr John Pikoulis

Yr Athro M. Wynn Thomas a'r Dr John Pikoulis yn ystod Cyfarfod Blynyddol y Cyfeillion, 2015

________________________________

Trwy ymuno â'r Cyfeillion byddwch yn cefnogi'r diwydiant llyfrau yng Nghymru, yn y ddwy iaith, ac yn hyrwyddo amcanion y Cyngor Llyfrau.Am eich tâl aelodaeth byddwch yn derbyn:

  • Tri phecyn gwybodaeth y flwyddyn
  • Cylchlythyr Y Cyfaill / The Friend – cylchgrawn bywiog a gyhoeddir yn arbennig ar gyfer y Cyfeillion
  • Gwahoddiad i gyfarfodydd yng nghwmni rhai o'n prif awduron
  • Tocyn mantais gwerth £2.50 ym mhob pecyn, i'w gyfnewid am lyfr o'ch dewis

  • Copïau o gatalogau llyfrau a gyhoeddir gan y Cyngor Llyfrau, yn ogystal â chatalogau a baratoir gan amryw o gyhoeddwyr yn rhestru eu llyfrau diweddaraf

Tâl Aelodaeth Blwyddyn – £15.00 Deg Mlynedd – £125.00

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen ymaelodi neu cysylltwch ag:

Ysgrifennydd y Cyfeillion
Cyngor Llyfrau Cymru
Castell Brychan
Aberystwyth
Ceredigion SY23 2JB
Ffôn: 01970 624151 Ffacs: 01970 625385
E-bost: castellbrychan@llyfrau.cymru


Swyddogion y Cyfeillion

Cadeirydd: Ion Thomas
Is-Gadeirydd: Bethan Gwanas
Ysgrifennydd: Ian Lloyd Hughes
Aelodau'r Pwyllgor Llywio:
Marian Delyth
Meinir Pierce Jones
Dyfrig Davies


Sefydlwyd Cyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru ym 1995 ac mae'n mynd o nerth i nerth, gan gynnal cyfarfodydd blynyddol yng nghwmni rhai o'n llenorion amlycaf. Eisoes, bu Jan Morris, Emyr Humphreys a'r diweddar R. S. Thomas yn trafod eu gwaith a'r dylanwadau a fu ar eu cynnyrch llenyddol.

Yr Athro M. Wynn Thomas yn cyflwyno anrheg i R. S. Thomas ar achlysur Cyfarfod Blynyddol Cyntaf y Cyfeillion ym mis Ebrill, 1997

Yr Athro M. Wynn Thomas yn cyflwyno anrheg i R. S. Thomas ar achlysur Cyfarfod Blynyddol Cyntaf y Cyfeillion ym mis Ebrill, 1997.


Cadeirydd cyntaf Cyfeillion y Cyngor Llyfrau oedd y diweddar Alun Creunant Davies, cyn-Gyfarwyddwr y Cyngor Llyfrau a fu farw yn 2005.

Alun Creunant Davies

Llywyddion Anrhydeddus

Mae tri o brif lenorion Cymru wedi derbyn yr anrhydedd o fod yn Llywyddion Anrhydeddus i Gyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru, sef Islwyn Ffowc Elis, Emyr Humphreys a Jan Morris. Tristwch o'r mwyaf i'r Cyfeillion oedd cofnodi marwolaeth Islwyn Ffowc Elis ym mis Ionawr 2004.

Mae cyfraniad y tri yn arbennig iawn i fyd llenyddiaeth Cymru gan mor amrywiol a gwahanol eu gyrfaoedd a'u cynnyrch. Fel nofelydd arloesol y meddylir am Islwyn Ffowc Elis yn bennaf, a gwyddom hefyd am ei gyfraniad pwysig fel beirniad llenyddol. Daeth Emyr Humphreys i amlygrwydd fel nofelydd ifanc gan ddatblygu hefyd yn fardd a dramodydd teledu. Fel awdur taith y derbyniodd Jan Morris sylw rhyngwladol, ond y mae bellach wedi cyhoeddi nifer o lyfrau'n ymwneud yn benodol â Chymru.

Fe wnaeth y tri Llywydd Anrhydeddus gofnodi eu diolch a'u gwerthfawrogiad o dderbyn yr anrhydedd:

Islwyn Ffowc Elis

'Un o'r storïau mwyaf cyffrous yn hanes ein diwylliant yw datblygiad Cyngor Llyfrau Cymru. Ac yn awr mae gan y Cyngor gorff niferus o Gyfeillion i'w gynnal a'i gefnogi. Braint fawr i unrhyw un yw cael bod yn un o lywyddion y Cyfeillion hyn.'
Islwyn Ffowc Elis

Emyr Humphreys

'Yn yr oes hon o ddatblygiadau technolegol a chysylltiadau byd-eang mae'r llyfr yn parhau yn gyfrwng hollbwysig. Y mae'n dda gweld felly bod gennym y Cyngor Llyfrau i hybu llyfrau o Gymru.'
Emyr Humphreys

Jan Morris

'Mae bodolaeth y Cyngor Llyfrau nid yn unig yn bwysig o safbwynt cyhoeddi llyfrau yn y ddwy iaith yng Nghymru, ond y mae'n ddatganiad bod y genedl yn rhoi bri ar un o'r elfennau pwysicaf, y gair ysgrifenedig.'
Jan Morris

Y Cyfeillion ar Waith

Caiff y Cyfeillion eu cynrychioli ar brif gorff rheoli'r Cyngor, gan gael cyfle i drosglwyddo barn a dyheadau'r aelodau.

Bydd unrhyw roddion neu gyfraniadau a dderbynnir gan y Cyfeillion yn cael eu defnyddio i hyrwyddo gwaith y Cyngor Llyfrau.