Y Cyngor a'i bwyllgorau

Rheolir y Cyngor Llyfrau gan Bwyllgor Gwaith a Chyngor. Aelodau'r Pwyllgor Gwaith yw Ymddiriedolwyr y sefydliad. Mae nifer o is-bwyllgorau a phanelau sy'n adrodd yn uniongyrchol i'r Pwyllgor Gwaith. Mae cyfarfodydd y Cyngor yn gyfarfodydd cyhoeddus.

AELODAETH Y CYNGOR: 2019/20M. Wynn Thomas
Cyfredol ar 15.07.19

Cadeirydd

Yr Athro M. Wynn Thomas *

Is-Gadeirydd
Rona Aldrich *

Ysgrifennydd Mygedol
Yr Athro Jane Aaron *

Trysorydd Mygedol
Chris Hywel Macey *

M. Wynn Thomas

Cwnsler Mygedol
Gwydion Hughes *

Cyfreithiwr Mygedol
Alun P. Thomas *

CYNRYCHIOLWYR YR AWDURDODAU LLEOL

Ynys Môn


Gwynedd
Y Cynghorydd Paul Rowlinson *

Conwy
Y Cynghorydd Pat Hebron

Sir Ddinbych


Sir y Fflint
Y Cynghorydd Ian B. Roberts *

Wrecsam
Y Cynghorydd Hugh Jones

Powys
Y Cynghorydd Edwin Roderick *

Ceredigion
Y Cynghorydd Lynford Thomas

Sir Benfro
Y Cynghorydd John T. Davies

Sir Gaerfyrddin
Y Cynghorydd Emlyn Dole

Abertawe
Y Cynghorydd Robert Francis-Davies

Castell-nedd Port Talbot
Y Cynghorydd Steffan ap Dafydd

Pen-y-bont ar Ogwr


Merthyr Tudful
Y Cynghorydd Ernie C. Galsworthy *

Rhondda Cynon Taf
Y Cynghorydd Geraint E. Hopkins *

Torfaen
Y Cynghorydd Veronica Crick JP

Blaenau Gwent


Casnewydd
Y Cynghorydd Jason Hughes *

Caerffili
Y Cynghorydd Julian Simmonds

Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Gordon Kemp *

Caerdydd
Y Cynghorydd Jane Henshaw

Sir Fynwy
Y Cynghorydd Bob GreenlandCYNRYCHIOLWYR ERAILL


Prif Lyfrgellwyr
Richard Bellinger *
Gareth Griffiths *

ESTYN
Dr Meilyr Rowlands *

Cyngor Celfyddydau Cymru


CBAC
Dr D. Mark Smith *

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Pedr ap Llwyd *

CILIP
Amy Staniforth *

Cyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru
Ion Thomas / Bethan Gwanas *
Marian Delyth *

Yr Academi Gymreig
Dafydd John Pritchard *

Panelau'r Cyngor
Lorna Herbert Egan *
Robat Arwyn *
Yr Athro Daniel G. Williams *

Aelodau Cyfetholedig
Dr Cathryn Charnell-White *
Jonathan Adams *

PWYLLGOR GWAITH

Pob aelod o'r Cyngor sydd â * gyferbyn â'i enwPANEL ENWEBIADAU

Cadeirydd neu Is-Gadeirydd y Cyngor
Yr Athro Jane Aaron
Dr R. Brinley Jones
Dr Brynley F. Roberts


PANEL GRANTIAU CYHOEDDI (CYMRAEG)

Robat Arwyn (Cadeirydd)
Nia Gruffydd (Is-gadeirydd)
Helen Prosser
Dafydd Morgan Lewis
Mari Rhian Owen
Ynyr Williams
Dr D. Russell Davies
Carys Mai Lloyd
Esyllt Maelor
Dr Llion Pryderi Roberts


PANEL GRANTIAU CYHOEDDI (SAESNEG)

Yr Athro Daniel G. Williams (Cadeirydd)
Philip Gwyn Jones
Dr Alice Entwistle
Cheryl Hesketh
Dr Katherine Stansfield
Yr Athro Emeritws Ian Gregson
Lee Coveney


PANEL LLYFRAU PLANT A HYRWYDDO DARLLEN

Lorna Herbert Egan (Cadeirydd)
Dr Siwan M. Rosser
Rhian Tomos
Jocelyn Andrews
Delyth P. Huws
Helen Wales
Menna Beaufort Jones
Steffan Rhys
Carys Dawson
Mary Ellis
Gwawr Maelor Williams
Elinor Robson
Alan Hughes


GRŴP DYLUNIO


Yr Athro Jane Aaron (Cadeirydd)
Bethan Mair
Angharad Morgan
Elinor Wigley


IS-BANEL SYSTEMAU GWYBODAETH

Avril E. Jones (Cadeirydd)
Dafydd Thomas

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com