Y Cyngor a'i bwyllgorau

Rheolir y Cyngor Llyfrau gan Bwyllgor Gwaith a Chyngor. Aelodau'r Pwyllgor Gwaith yw Ymddiriedolwyr y sefydliad. Mae nifer o is-bwyllgorau a phanelau sy'n adrodd yn uniongyrchol i'r Pwyllgor Gwaith. Mae cyfarfodydd y Cyngor yn gyfarfodydd cyhoeddus.

AELODAETH Y CYNGOR: 2019/20M. Wynn Thomas
Cyfredol ar 04.01.19

Cadeirydd

Yr Athro M. Wynn Thomas *

Is-Gadeirydd
Rona Aldrich *

Ysgrifennydd Mygedol
Yr Athro Jane Aaron *

Trysorydd Mygedol
Chris Hywel Macey *

M. Wynn Thomas

Cwnsler Mygedol
Gwydion Hughes *

Cyfreithiwr Mygedol
Alun P. Thomas *

CYNRYCHIOLWYR YR AWDURDODAU LLEOL

Ynys Môn


Gwynedd
Y Cynghorydd Paul Rowlinson *

Conwy
Y Cynghorydd Nigel Smith

Sir Ddinbych


Sir y Fflint
Y Cynghorydd Ian B. Roberts *

Wrecsam
Y Cynghorydd Hugh Jones

Powys
Y Cynghorydd Edwin Roderick *

Ceredigion
Y Cynghorydd Lynford Thomas

Sir Benfro
Y Cynghorydd John T. Davies

Sir Gaerfyrddin
Y Cynghorydd Emlyn Dole

Abertawe
Y Cynghorydd Louise Gibbard

Castell-nedd Port Talbot
Y Cynghorydd Sonia Reynolds

Pen-y-bont ar Ogwr


Merthyr Tudful
Y Cynghorydd Ernie C. Galsworthy *

Rhondda Cynon Taf
Y Cynghorydd Geraint E. Hopkins *

Torfaen
Y Cynghorydd Veronica Crick

Blaenau Gwent


Casnewydd
Y Cynghorydd Jason Hughes *

Caerffili
Y Cynghorydd Julian Simmonds

Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Lis Burnett *

Caerdydd
Y Cynghorydd Jane Henshaw

Sir Fynwy
Y Cynghorydd Bob GreenlandCYNRYCHIOLWYR ERAILL


Prif Lyfrgellwyr
Richard Bellinger *
Gareth Griffiths *

ESTYN
Dr Meilyr Rowlands *

Cyngor Celfyddydau Cymru


CBAC
Dafydd W. Williams *

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Linda Tomos *

CILIP
Kathryn Parry *

Cyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru
Ion Thomas / Bethan Gwanas *
Marian Delyth *

Yr Academi Gymreig
Dafydd John Pritchard *

Panelau'r Cyngor
Lorna Herbert Egan *
Robat Arwyn *
Yr Athro Daniel G. Williams *

Aelodau Cyfetholedig
Y Parchg. Lyn Léwis Dafis *
Dr Cathryn Charnell-White *


PWYLLGOR GWAITH

Pob aelod o'r Cyngor sydd â * gyferbyn â'i enwPANEL ENWEBIADAU

Cadeirydd neu Is-Gadeirydd y Cyngor
Yr Athro Jane Aaron
Dr R. Brinley Jones
Dr Brynley F. Roberts


PANEL GRANTIAU CYHOEDDI (CYMRAEG)

Robat Arwyn (Cadeirydd)
Yr Athro Gerwyn Wiliams (Is-gadeirydd)
Nia Gruffydd
Helen Prosser
Dafydd Morgan Lewis
Mari Rhian Owen
Ynyr Williams
D. Russell Davies
Carys Mai Lloyd
Esyllt Maelor


PANEL GRANTIAU CYHOEDDI (SAESNEG)

Yr Athro Daniel G. Williams (Cadeirydd)
Philip Gwyn Jones
Dr Alice Entwistle
Cheryl Hesketh
Dr Katherine Stansfield
Yr Athro Emeritws Ian Gregson


PANEL LLYFRAU PLANT A HYRWYDDO DARLLEN

Lorna Herbert Egan (Cadeirydd)
Kathryn Parry
Dr Siwan M. Rosser
Rhian Tomos
Jocelyn Andrews
Delyth P. Huws
Helen Wales
Menna Beaufort Jones
Steffan Rhys
Carys Dawson
Gwawr Maelor Williams


GRŴP DYLUNIO


Yr Athro Jane Aaron (Cadeirydd)
Bethan Mair
Angharad Morgan
Elinor Wigley


IS-BANEL SYSTEMAU GWYBODAETH

Avril E. Jones (Cadeirydd)
Dafydd Thomas

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com