Y Cyngor a'i bwyllgorau

Rheolir y Cyngor Llyfrau gan Bwyllgor Gwaith a Chyngor. Aelodau'r Pwyllgor Gwaith yw Ymddiriedolwyr y sefydliad. Mae nifer o is-bwyllgorau a phanelau sy'n adrodd yn uniongyrchol i'r Pwyllgor Gwaith. Mae cyfarfodydd y Cyngor yn gyfarfodydd cyhoeddus.

AELODAETH Y CYNGOR: 2018/19M. Wynn Thomas
Cyfredol ar 31.08.18

Cadeirydd

Yr Athro M. Wynn Thomas *

Is-Gadeirydd
Rona Aldrich *

Ysgrifennydd Mygedol
Yr Athro Jane Aaron *

Trysorydd Mygedol
Chris Hywel Macey *

M. Wynn Thomas

Cwnsler Mygedol
Gwydion Hughes *

Cyfreithiwr Mygedol
Alun P. Thomas *

CYNRYCHIOLWYR YR AWDURDODAU LLEOL

Ynys Môn


Gwynedd
Y Cynghorydd Paul Rowlinson

Conwy
Y Cynghorydd Nigel Smith *

Sir Ddinbych


Sir y Fflint
Y Cynghorydd Ian B. Roberts

Wrecsam
Y Cynghorydd Hugh Jones

Powys
Y Cynghorydd Edwin Roderick

Ceredigion
Y Cynghorydd Lynford Thomas

Sir Benfro
Y Cynghorydd John T. Davies

Sir Gaerfyrddin
Y Cynghorydd Emlyn Dole *

Abertawe
Y Cynghorydd Louise Gibbard *

Castell-nedd Port Talbot
Y Cynghorydd Sonia Reynolds

Pen-y-bont ar Ogwr


Merthyr Tudful
Y Cynghorydd E. C. Galsworthy

Rhondda Cynon Taf
Y Cynghorydd Geraint E. Hopkins

Torfaen
Y Cynghorydd Veronica Crick

Blaenau Gwent
*

Casnewydd
Y Cynghorydd Jason Hughes

Caerffili
Y Cynghorydd Julian Simmonds *

Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Lis Burnett

Caerdydd
Y Cynghorydd Jane Henshaw

Sir Fynwy
Y Cynghorydd Bob Greenland *CYNRYCHIOLWYR ERAILL


Prif Lyfrgellwyr
Richard Bellinger *
Gareth Griffiths *

ESTYN
Dr Meilyr Rowlands *

Cyngor Celfyddydau Cymru


CBAC
Mike Ebbsworth *

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Linda Tomos *

CILIP
Kathryn Parry *

Cyfeillion Cyngor Llyfrau Cymru
Ion Thomas / Bethan Gwanas *
Marian Delyth *

Yr Academi Gymreig
Dafydd John Pritchard *

Panelau'r Cyngor
Lorna Herbert Egan *
Robat Arwyn *
Yr Athro Daniel G. Williams *

Aelodau Cyfetholedig
Y Parchg. Lyn Léwis Dafis *
Dr Cathryn Charnell-White *


PWYLLGOR GWAITH

Pob aelod o'r Cyngor sydd â * gyferbyn â'i enwPANEL ENWEBIADAU

Cadeirydd neu Is-Gadeirydd y Cyngor
Yr Athro Jane Aaron
Dr R. Brinley Jones
Dr Brynley F. Roberts


PANEL GRANTIAU CYHOEDDI (CYMRAEG)

Robat Arwyn (Cadeirydd)
Yr Athro Gerwyn Wiliams (Is-gadeirydd)
Dr Bleddyn O. Huws
Ifor ap Dafydd
Nia Gruffydd
Helen Prosser
Dafydd Morgan Lewis
Mari Rhian Owen
Ynyr Williams
D. Russell Davies


PANEL GRANTIAU CYHOEDDI (SAESNEG)

Yr Athro Daniel G. Williams (Cadeirydd)
Alan Watkin
Sarah Thomas
Philip Gwyn Jones
Dr Alice Entwistle
Bridget Shine
Cheryl Hesketh
Dr Katherine Stansfield
Yr Athro Emeritws Ian Gregson


PANEL LLYFRAU PLANT A HYRWYDDO DARLLEN

Lorna Herbert Egan (Cadeirydd)
Kathryn Parry
Dr Alyson Tyler
Dr Siwan M. Rosser
Rhian Tomos
Jocelyn Andrews
Delyth P. Huws
Helen Wales
Menna Beaufort Jones
Elinor Robson


GRŴP DYLUNIO


Yr Athro Jane Aaron (Cadeirydd)
Gordon A. Jones
Bethan Mair
Angharad Morgan
Elinor Wigley


IS-BANEL SYSTEMAU GWYBODAETH

Avril E. Jones (Cadeirydd)
Dafydd Thomas

Gwales

Llyfrau o Gymru ar-lein

gwales.com